Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, hoe ook genaamd, en alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop van Abc Autoglas, tenzij door Abc Autoglas uitdrukkelijk en schriftelijk daarvan is afgeweken.
 •  De Opdrachtgever/koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de later met Abc Autoglas gesloten overeenkomst akkoord te gaan.
 • Alle offertes (aanbiedingen) zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard, heeft Abc Autoglas het recht de offerte, binnen 5 werkdagen nadat zij de aanvaarding hiervan heeft ontvangen, te herroepen.


Artikel 2 Offertes en bestellingen

 • Iedere bestelling is slechts verbindend nadat wij ze hebben aanvaard.
 • Transportkosten worden gegeven als richtlijn en ze zijn niet bindend.
 • Abc Autoglas haar montageprijzen gelden voor het plaatsen in sponningen, waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn tengevolge van ongevallen, roest en andere oorzaken.
 • Het verwijderen van glasresten is niet in de prijs inbegrepen.
 • Abc Autoglas is niet gebonden aan prijslijsten, technische gegevens, afbeeldingen en tekeningen verstrekt aan de opdrachtgever/koper. Deze zullen slechts gelden bij benadering. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
 • In het geval bij de montage van ruiten mocht blijken dat klemmen, rubbers, spiegelvoetjes, de rails, de lijst of andere met de ruit samenhangende zaken vervangen moeten worden, is Abc Autoglas gerechtigd deze zaken naar haar redelijk oordeel te vervangen. Abc Autoglas is in dat geval gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten van vervanging vermeerderd met de verkoopprijs van de betreffende zaak of zaken, in rekening te brengen.


Artikel 3 Leveringen

 • De levering geldt als geschied op het ogenblik wanneer de goederen het magazijn van de verkoper hebben verlaten. Alle goederen reizen voor risico en op kosten van de opdrachtgever/koper, ook wanneer franco wordt geleverd. Abc Autoglas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met te late levering door Abc Autoglas en/of haar leveranciers. In geval van te late levering zal tegen Abc Autoglas slechts ontbinding der overeenkomst (dus o.a. geen schadevergoeding) gevorderd kunnen worden, en alleen voor dat deel dat niet werd uitgevoerd. Verkoper heeft het recht ook gedeelten van bestellingen te leveren en te factureren, waarbij opdrachtgever/koper voor het gefactureerde gedeelte ook de overeengekomen betalingstermijn in acht dient te nemen.
 • Alle goederen, en in het bijzonder gelaagde ruiten, dienen bij afhaling of bij levering (aankomst) onmiddellijk te worden gecontroleerd. Eventuele bevindingen van klachten dienen op de afleveringsnota te worden vermeld of kunnen telefonisch worden medegedeeld en dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen twee dagen. Bij gebreke hiervan zal de levering geacht te worden zonder gebreken te zijn geweest en kan er geen enkele klacht meer aanvaard worden. De termijn is zeven dagen voor wat betreft montagefouten. Verkoper is niet gehouden klachten te aanvaarden op grond van onvermijdelijke afwijkingen van technische aard. Voor de verborgen gebreken die toevallig in producten zouden voorkomen, alsmede voor de gevolgen hiervan, kunnen verkoper noch de fabrieken of leveranciers verantwoordelijk worden gesteld.


Artikel 4 Overmacht

 • Abc Autoglas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij in het geval hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Abc Autoglas geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Abc Autoglas niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden, storingen in het internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen in door derden geleverde technologie, daaronder begrepen. Abc Autoglas heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen in het geval de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Abc Autoglas zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Abc Autoglas kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. In het geval deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 • Voor zoveel Abc Autoglas ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Abc Autoglas gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  


Artikel 5 Ruitvervangingen

 • Na het monteren van autoruiten en/of glazen zonnedaken dient de opdrachtgever/koper het uitgevoerde werk zorgvuldig na te zien, voordat het betreffende voertuig onze werkplaats verlaat. Dit is ook van toepassing op de diensten uitgevoerd via onze mobiele servicedienst. Klachten dienen onmiddellijk gemeld te worden aan Abc Autoglas. Nadat het voertuig onze werkplaats heeft verlaten, of onze mobiele servicedienst de locatie heeft verlaten, is Abc Autoglas nimmer aansprakelijk voor glasbreukschade, behalve als die schade is te wijten aan plaatsingsgebrek.
 • Abc Autoglas geeft levenslang garantie op lekvrije montage, mits sponning en rubber in goede conditie zijn. Bij gebreke hiervan komen herstelkosten voor rekening van de opdrachtgever/koper.
 • Abc Autoglas geeft levenslang garantie op fabrieks- en/of montagefouten. De ruit wordt dan kosteloos door Abc Autoglas vervangen mits de klachten niet veroorzaakt worden door externe factoren, zoals steenslag, delaminatie en ongevallen. In geval van garantie dient de klant altijd contact met ons op te nemen en niet op eigen initiatief te handelen en/of een derde partij in handen te nemen zonder overleg.
 • De garantiebepalingen zijn persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar zoals bijvoorbeeld bij verkoop van het voertuig.
 • Ontdekt de medewerker van Abc Autoglas tijdens de vervanging roest in de sponning dan zal hij de opdrachtgever adviseren de sponning eerst te laten behandelen. Besluit de opdrachtgever in dat geval toch voor vervanging zonder behandeling van de roest, dan vervalt de garantie van Abc Autoglas.
 • Wanneer een opdrachtgever aan Abc Autoglas verzoekt een ruit te monteren die door de opdrachtgever zelf wordt aangeleverd, is Abc Autoglas gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren en zal in ieder geval de garantie komen te vervallen.


Artikel 6 Ruitreparaties

 • Reparatie van gelaagde ruiten is niet in alle gevallen mogelijk of in alle gevallen toegestaan. Voor de beantwoording van de vraag of een ruitreparatie is toegestaan dient mede rekening te worden gehouden met de meest recente APK-normen. De beoordeling of een ruitreparatie (technisch) mogelijk is geschiedt door een bij AbcAutoglas in dienst zijnde medewerker.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat sommige van de ruitreparaties, ondanks op een correcte wijze uitgevoerd, niet het beoogde resultaat opleveren. In een aantal gevallen blijft bijvoorbeeld de reparatie (duidelijk) zichtbaar en/of scheurt de inslag verder.
 • Het risico voor het uitvoeren van een ruitreparatie berust bij de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het gebrek of de ontstane schade een gevolg is van een aan Abc Autoglas toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.
 • In het geval de opdrachtgever niet tevreden is over een ruitreparatie die door Abc Autoglas door middel van een harsinjectie is én de opdrachtgever Abc Autoglas binnen 10 werkdagen na het uitvoeren van deze reparatie de opdracht geeft de ruit te vervangen, dan wordt het reeds door de opdrachtgever betaalde ter zake van die ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, op de kosten van vervanging in mindering gebracht.
 • In het geval een ruit na een door Abc Autoglas uitgevoerde ruitreparatie, die door middel van een harsinjectie is uitgevoerd, op enig moment vanuit de plaats van de reparatie scheurt of door de uitgevoerde reparatie anderszins verslechtert, en de opdrachtgever aan Abc Autoglas de opdracht geeft om de ruit te vervangen, dan worden de uitgevoerde ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, in mindering gebracht op de kosten van vervanging.
 • Wanneer de opdrachtgever wenst te reclameren, dan dient door hem aangetoond te worden dat de betreffende reparatie door Abc Autoglas is uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van het tonen van een originele opdrachtbon of factuur.    


Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • In het geval Abc Autoglas aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Abc Autoglas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Abc Autoglas is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • In het geval Abc Autoglas aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Abc Autoglas beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Abc Autoglas is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Abc Autoglas is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Abc Autoglas aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Abc Autoglas toegerekend kunnen worden. - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Abc Autoglas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade , daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de opdrachtgever 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 8 Betaling

 • Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum (als Abc Autoglas met de opdrachtgever geen andere afspraak m.b.t. de betalingstermijn heeft vastgelegd) tenzij Abc Autoglas bij aflevering, bij beëindiging van haar werkzaamheden, of bij het ter beschikking stellen van het voertuig betaling verlangt, in welke gevallen betaling onmiddellijk dient plaats te vinden.
 • Wanneer is overeengekomen dat het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (deels) door een derde zal worden voldaan, en deze derde om enige reden niet aan Abc Autoglas betaalt, of wanneer het door deze derde aan Abc Autoglas. betaalde bedrag niet toereikend is om daarmee het bedrag te voldoen dat de opdrachtgever aan Abc Autoglas is verschuldigd, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor volledige betaling aan Abc Autoglas.
 • Voor zover nodig, verleent opdrachtgever aan Abc Autoglas de volmacht om de aan Abc Autoglas verschuldigde bedragen, of een gedeelte daarvan, namens opdrachtgever bij diens verzekeraar, leasemaatschappij, dan wel eigenaar van het betreffende voertuig te claimen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever uit hoofde van artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden.
 • Indien opdrachtgever is overeen gekomen dat Abc Autoglas de verschuldigde bedragen, of een gedeelte daarvan, namens opdrachtgever bij diens verzekeraar, leasemaatschappij, dan wel eigenaar van het betreffende voertuig gaat claimen dient opdrachtgever zelf te controleren of dit vergoed word door deze specifieke derde partij. Abc Autoglas controleert niet de gegevens verstrekt door opdrachtgever en opdrachtgever blijft zelf te alle tijde aansprakelijk voor het volledige factuurbedrag.
 • Indien opdrachtgever gebonden is aan polisvoorwaarden dient opdrachtgever zelf te controleren of er geen beperkende voorwaarden met betrekking tot reparatie- of vervangingsplicht aanwezig is. Abc Autoglas is niet aan aansprakelijk voor beperkingen die opdrachtgever met haar verzekeraar heeft afgesloten. Opdrachtgever dient zichzelf op de hoogte te stellen van polisvoorwaarden betrekking hebbende op de vervanging of reparatie van de ruit.
 • Abc Autoglas neemt, indien de betaling via de verzekeraar word afgehandeld, bij vervanging van een voorruit het eigen risico tot een maximum van 150 € voor haar rekening. Deze korting vervalt indien betaling door middel van incasso of een gerechtelijke procedure afgehandeld moet worden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk te controleren wat de hoogte van het eigen risico is indien vervanging door Correct Autoglas plaats vindt.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij tevens vanaf die datum een rente verschuldigd over het openstaande bedrag ter grootte van de - in verband met de betreffende overeenkomst van toepassing zijnde - wettelijke rente vermeerderd met 2 procent.
 • Schiet de opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Abc Autoglas toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden.
 • De opdrachtgever is verplicht alle door Abc Autoglas in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffen de vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

       

Artikel 9 Annulering afspraak

 • Indien opdrachtgever tot annulering van de opdracht wil overgaan, dient minimaal 2 werkdagen voor de afspraak dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Dit kan per schrift of email zolang Abc Autoglas ten laatste 48 uur van te voren op de hoogte is gesteld.
 • Indien annulering niet binnen de gestelde termijn in art 9.1 heeft plaatsgevonden zullen er 75€ annuleringskosten in rekening gebracht worden.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang opdrachtgever/koper niet het volledige bedrag van de koopsom met de eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld, behoudt Abc Autoglas zich het eigendom van de goederen voor. De goederen kunnen door de opdrachtgever/koper onmiddellijk in eigendom worden teruggenomen in geval van niet tijdige betaling, terwijl de opdrachtgever/koper verplicht is tot vergoeding van de hieraan verbonden kosten. 


Artikel 11 Toepasselijk recht en afschrift

 • Op geschillen tussen Abc Autoglas en opdrachtgever/koper is van toepassing het Nederlands Recht. 
 • Een afschrift van deze voorwaarden is op eerste verzoek kosteloos beschikbaar.